KONTROLLANSVARIG

Ska du bygga hus?

Ska du bygga hus, göra en tillbyggnad, bygga, riva eller utföra markarbeten? Då behövs oftast en kontrollansvarig, (KA). 

Vanligtvis behövs inte en kontrollansvarig om du gör små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När åtgärden varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Men om ett ingripande kräver ett lov eller anmälan måste du som regel utse en certifierad kontrollansvarig – som hjälper dig att projektet följer gällande lagar, regler och kontroller. 

Det är kommunens bygglovsverksamhet avgör om du behöver en kontrollansvarig och tillika godkänner den tilltänkta kontrollansvarige. Det är också bra om en kontrollansvarig kommer in tidigt i projektet och redan är insatt när bygglovshandlingar eller anmälan skickas in.

Hen ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen i enlighet med Boverkets byggregler och föreskrifter. 

Bla ska hen hjälpa er att ta fram ett förslag till kontrollplan och vara med vid det tekniska samrådet, och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

En kontrollansvarig kan vara till god hjälp om denne besitter rätt kunskap och inställning och en duktig kontrollansvarig kan förenkla hela bygget, se till att inte onödiga misstag sker. Man kan se rätt kontrollansvarig som en partner till byggherren under hela byggprocessen – så det är värt att lägga ner lite tid på att välja en kontrollansvarig med omsorg då det kan vara värt pengarna flera gånger om och i slutänden spara mycket pengar. 

Givetvis underlättar det också om eventuella entreprenörer, konsulter också är erfarna och vana att samarbeta.

Den kontrollansvarige måste ha en oberoende ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag som utför själva entreprenaden.

En kontrollansvarig måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att det endast är personer som är certifierade som får göra det en kontrollansvarig ska göra. För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan.

Lanner Bygg