Nybyggnation

Ett hus växer fram

För många så är tanken att bygga nytt hus för stor för att hantera, och därför begravs idéen många gånger för fort pga att man inte vet var man skall börja och stresspåslaget vann. Så därför har vi här till höger en övergripande information om de olika momenten som finns vid en typisk nybyggnation.
1. Idén kommer till
Nu har er ide kommit att bygga ett nytt hus och ni som kommer äga byggprojektet kallas för byggherre. Vissa byggherrar väljer att bygga själva, medans vissa väljer en byggentreprenör. När det nybyggda huset är färdigt kan man antingen sälja det, hyra ut det eller behålla det själv och bli fastighetsägare.
2. Undersökning
Nu börjar förberedelserna. Vad är viktigt i boendet? Vilka förutsättningar finns i området? Är design viktigt? Finns det planer och bestämmelser som till exempel riksintressen och strandskydd eller är området bullerutsatt. Vilka markförhållande gäller? Hur ska bygget finansieras? Hur stort hus kan man bygga? Vilka byggtekniker ska man välja?
3. Idéskiss
Antingen ritar ni själva eller anlitar ni en arkitekt för att ta fram en idéskiss. Idéskissen är ett förslag på hur huset skulle kunna se ut, hur det kan placeras och ibland också vilka funktioner som kan finnas i huset. Idéskissen är det första steget i en lång process där mar tar fram alltmer detaljerade ritningar.
4. Förslag till kommunen

När ni har bestämt ungefär vilket hus ni vill bygga så kan ni lyssna med kommunen. Om det tänkta huset ryms inom detaljplanen (ett regelverk som beskriver hur stort hus som får byggas, vilken takvinkel, färg etc.)

5. Systemprojektering
Detaljerade bygghandlingar tas fram som sedan blir underlag för entreprenörernas byggnads- och installationsarbeten. Arkitekt, konstruktör och installationsprojektörer koordinerar handlingarna så att de uppfyller både alla gällande krav
6. Val av entreprenadform
Nu startar ”bygget” som måste organiseras på olika sätt. (denna del kan komma tidigt eller senare beroende på entreprenadform) Totalentreprenad= Entreprenören/byggaren tar fram allt med arkitekt, projektering, funktioner, beskrivningar etc Generalentreprenad = kunden tar fram arkitekter, projektering, funktioner, beskrivningar etc. och sedan sker det via en utförandeentreprenad där entreprenören/byggaren svarar sedan för utförandet antingen som huvudentreprenör eller delar entreprenaden Den som vill ha stort inflytande över tekniska lösningar och ingående material i huset, bör överväga en generalentreprenad.
7. Bygglov
Byggherren ansöker om bygglov och i bygglovshandlingarna behöver det tex finnas situationsplan eller en nybyggnadskarta med den planerade åtgärden inritad. Nybyggnadskartan beställs hos kommunen. Bygglovsansökan bedöms utifrån den fastställda detaljplanen. Om ansökan avslås måste den bearbetas och lämnas in på nytt. Bygglovsbeslutet kan överklagas av den sökande samt grannar och andra sakägare.
8. Tekniskt samråd – startbesked
Vid ett tekniskt samråd hos byggnadsnämnden går byggherren igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Byggnadsnämnden ger därefter ett startbesked. Innan ett startbesked givits får inget enligt bygglovet påbörjas.
9. Utstakning och lägeskontroll
I PBL (Plan och bygglagen) finns det angivet man ska låta staka ut byggnaden för att visa var den kommer att hamna på tomten. Senare i byggskedet gör en lägeskontroll för att försäkra att byggnaden är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet. Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan. Byggherren är ytterst ansvarig för att byggnaden placeras på den plats som lovet eller startbeskedet anger. Intyg om utförd lägeskontroll krävs för att byggnadsnämnden senare ska kunna ge slutbesked.
10. Inköp av resurser
De resurser som behövs ska nu införskaffas. Material som huset ska byggas av beställs och maskiner, såsom grävmaskiner och lyftkranar mm hyrs in. För att bygget ska fungera behövs ofta UE (underentreprenörer) och är företag som tas in för att göra delar av arbetet. Det kan handla om specialister, såsom ställningsbyggare, elektriker, plattsättare, etc.
11. Tillfälliga åtgärder
När bygget ska starta bygger man oftast tillfälliga anordningar, såsom personalbodar (omklädningsrum, lunchrum, wc) förvaring. Under tiden som bygget pågår blir arbetsplatsen som ett litet företag i sig själv, där platschefen är högste ansvarig.
12. Markarbeten
Först behöver marken förberedas så att huset står stadigt och inte drabbas av sättningar eller fuktproblem.
13. Grundarbeten
Grunden är den del av huset som står mot marken. Vilken teknik som används för grunden beror på husets konstruktion och om man vill ha källare eller inte.
14. Husets stomme, väggar och tak byggs
Nu ser huset ut som ett riktigt hus med väggar och tak. Denna del av byggprocessen går ofta överraskande fort. Rätt vad det är så har ett hus vuxit upp där det under lång tid har varit en grop.
15. Installation och inredning
När tak och väggar kommit på plats återstår mycket arbete på insidan innan huset är färdigt. El och vatten dras in, golv läggs, väggar och tak målas, badrum kaklas mm. Varje yrkesgrupp ska göra sitt arbete i tur och ordning och det krävs en god planering för att få allt att fungera snabbt och effektivt.
16. Slutkontroll och besiktning
När huset är helt färdigt gör entreprenören en slutkontroll och kallar till besiktning. En oberoende besiktningsmän granskar huset med utgångspunkt i de avtal som tidigare har skrivits mellan byggherren och entreprenören. Besiktningsmannen avgör om huset byggts i enlighet med överenskommelserna.
17. Slutsamråd och slutbesked
Byggherren anmäler när byggnationen avslutats så att ett slutsamråd kan ske med byggnadsnämnden. Efter slutsamrådet kan byggnadsnämnden utfärda ett slutbesked som är ett bevis på att nämnden anser att åtgärderna är slutförda.

6 stora fördelar om du bygger nytt hus

1. Du vet vad du får

Bygger ni nytt hus är det ni som bestämmer. Ni väljer tomt, ni väljer hus, ni väljer tidpunkt. Istället för att vänta på ett hus som du tycker om eventuellt ska bli till salu, och sedan försöka köpa det i en ofta osäker och kostsam budgivning, kan du välja att bygga nytt och få kontroll på hela processen.

2. Du får bestämma

Vill du byggs som du själv önskar eller efter någon annan? När du bygger nytt hus får du det som du önskar. En design och en planlösning som passar er, ni väljer hur ert hem ska se ut redan från början och slipper anpassa er,

3. Du vet vad du får

När du bygger nytt hus minskar man risken markant att drabbas av oväntade eller oplanerade kostnader. Vi går alltid igenom ert husköp i detalj så inga överraskningar väntar. Totalentreprenad är en enkel och effektiv process, men också en avtalsform som innebär att vi tar ansvar för hela processen. Kort sagt, du vet vad du betalar och får det du betalar för.

4. Låga driftkostnader på köpet

Utvecklingen har gått framåt väldigt mycket de senaste åren inom energitänkandet och med rätta materialvalen kan ni komma ner ordentligt i driftskostnader och du kan räkna med att spara många tusenlappar varje år på att bygga ett nytt hus, jämfört med ett begagnat.

5. Du slipper underhåll

Det går inte att komma ifrån att begagnade hus kräver extremt mycket underhåll. Ett nytt hus är däremot underhållsfritt en lång tid framöver, och du man kan påverka detta genom noggranna urval av material (gäller ej normal skötsel). Detta innebär enorma kostnader och inte minst tid. Som en bonus får du mer harmoni och stressfri tid då många måsten är eliminerade.

6. Du slipper fastighetsskatten

Du som bygger nytt hus slipper att betala fastighetsskatt dom första 15 åren, vilket blir en betydande skillnad i månadskostnad för en lång tid framöver.
Lanner Bygg